Polityka Zachowania Prywatności (RODO)

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. "MATEOS" ul. Kościuszki 187, 42-300 Myszków NIP 5771829555, adres poczty elektronicznej: mateos@mateos-obuwie.com.pl, numer telefonu kontaktowego (+48) 34 315 75 55.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych osobowych. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu windykacji należności lub prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W każdym czasie masz prawo do:

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych.

Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są udostępniane przez Administratora podmiotom, które z nim współpracują w realizowaniu usług, czyli takim które dostarczają: usługi pocztowe, kurierskie, wykonują usługi księgowo-finansowe i prawne. Administrator może także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony).

Czy jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej na przykład dostępnych formularzy lub zawarcia i wykonania Umowy w zakresie świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Administrator w celu rozliczalności będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Top